Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Hayat Sigortaları Bilmek İstedikleriniz

Hayat ve Ferdi Kaza sigorta ürünlerimizde, satın alınan poliçenin içeriğine göre aşağıdaki teminatlar yer almaktadır:

 • Vefat
 • Kaza sonucu vefat
 • Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet
 • Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet
 • Kaza sonucu hastane gündelik tazminatı
 • Kaza sonucu tedavi masrafları

Poliçelerimiz, Hayat Sigortaları Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na tabi olup, teminat kapsamı ve istisnalar söz konusu genel şartlarda belirtilmiştir. Genel şartlarda belirtilmeyen veya aksine sözleşme düzenlenebilecek hususlar için poliçeye ait özel şartlar geçerlidir.

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. yıllardır birikimlerinize yüksek karpayı ile alternatif yatırım araçlarının ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayarak geleceğinize en iyi şekilde hazırlanmanıza yardımcı olmaktadır. AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin 2018 yılına ait kar payı oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi düzenlemeleri, iki ayrı dönemde incelenmektedir:

1. 07.10.2001 öncesi düzenlenen poliçeler için vergi düzenlemeleri:

A -Beyan edilen gelirin % 5'ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait primler gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2022 yılı için 60.048 TL’dir.)  Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, beyannameye alınmış ücretler varsa bunların safi miktarlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunmak şartıyla; eşlerin ve çocukların kendi gelirleri için ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait sigorta primleri aile reisi gelirinden indirilmez. Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı ülke vatandaşları ile yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları sigorta primi indirimi yapamazlar.

B - Gelirini ücret olarak alan kişilerin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait poliçeler için hizmet erbabı tarafından ödenen primler, primlerin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Örnek olarak; henüz emekli olmamış ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödedikleri sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin çalışan hissesi halen ücretin %15’i olarak uygulanmaktadır (%14 + %1). Belirtilen nitelikteki kişilerin ücretlerinin sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerine esas kazancın aylık üst sınırını aşması durumunda, ödenen primin belirtilen üst sınırın %15’ine karşılık gelen kısmı indirime konu olacaktır. (Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerine esas kazancın aylık üst sınırı 2010 yılında 26.831,40 TL olarak uygulanacaktır.) 

C - 07.10.2001 tarihinden önce düzenlenen hayat sigortalarında, 10 yılını doldurarak ayrılmak isteyenlerin birikimleri 30 yıldan aşağı olmamak üzere prim yatırılan süreler ile bir hizmet yılına karşılık gelen en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesi tutarının (2022 yılının ilk yarısı için 10.848,59 TL) çarpımı sonucu gelir vergisinden istisna edilir. Aşan kısım ücret olarak vergilendirilir.

2. 07.10.2001 ve sonrasında düzenlenen poliçeler için ise vergi düzenlemeleri şöyledir:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/9, 63/3, 75/15, 89/1 ve 94/15 maddelerine göre;

A - Beyana tabi geliri olan kişilerin; şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için mükellef tarafından ödenen primlerin %50’si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için mükellef tarafından ödenen primlerin tamamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2022 yılı için 60.048 TL’dir.)

Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 2-B başlığının ilk paragrafı kapsamında belirtilen indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı da dikkate alınır.

Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilebilir.

B - Gelirini ücret olarak alan kişilerin; şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı, primlerin ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2022 yılı için 60.048 TL’dir.) Elde edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da dikkate alınır. İşverenler bu katkı paylarını ücretle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmektedir.

Hem işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi hem de ücretli tarafından prim ödemesinin bulunması ve bunların toplam tutarının yukarıda belirtilen sınırları aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir.

C - Zorunlu bir neden olmaksızın 10 yıl prim ödemeden ayrılanlar için; fesih ve iştira kesintisi düşülmeden önceki birikim tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek bulunan irat tutarı üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen zorunlu nedenlerle (vefat, maluliyet, tasfiye v.b.) veya 10 yıl süreyle prim ödedikten sonra ayrılanlar için; fesih ve iştira kesintisi düşülmeden önceki birikim tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek bulunan irat tutarı üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılır.

Buna göre, en az 10 yıl prim ödemek ek vergi avantajı sağlamaktadır.

Yukarıda belirtilen "eş" ifadesi aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri; "çocuk" ve "küçük çocuk" ifadeleri ise mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları belirtmektedir.

Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesine göre aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa poliçe iptal edilir ve verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez. 05.11.2007 ve sonrası başlangıçlı birikimli hayat poliçelerinde, sigorta ettirenler poliçelerinden iştira süresinden önce ayrılabilmektedirler

Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesi gereğince;

 • Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur.
 • Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.

Hayat sigortası poliçelerinde, şirketimizin risk kabul esasları çerçevesinde sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar değişikliği mümkündür. Bunun için şirketimize aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurulması veya size verilecek ilgili formun doldurulması yeterli olacaktır:

 • Poliçe numarası
 • Sigorta ettirenin adı soyadı
 • Sigorta ettirenin adres bilgileri
 • Yeni sigorta ettirenin / sigortalının / lehdarın adı soyadı
 • Yeni sigorta ettiren / sigortalı / lehdar için başvuru formunda istenen diğer tüm bilgiler
 • Sigorta ettiren / sigortalı / lehdar değişikliği için talep beyanı
 • Sigorta ettirenin imzası
 • Sigorta ettiren değişikliğinde ayrıca yeni sigorta ettirenin imzası.

Sigorta prim ödemeleri, kredi kartı, banka havalesi, otomatik ödeme talimatı (ING Bank) ile ve TL poliçeler için online internet bankacılığı/ATM’den (TEB, Denizbank, Finansbank, Ak Bank, Halk Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi) yapılabilir

İnsan hayatının değerini veya organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da, teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, yaş gibi bazı özellikleri dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir.

Acil Yardım Teminatı, acil olan veya olmayan herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştığınızda 365 gün 24 saat boyunca destek hizmet sağlayan bir teminattır. AXA Assistance tarafından sağlanır. Merkezdeki Medikal Ekip; yurt içi ve dışında size en yakın doktor, uzman doktor, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları konusunda yardımcı olur. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa; Medikal Ekip tarafından taşıma (ambulans hizmeti) ile ilgili gerekli tüm organizasyonlar sağlanır.

Ambulans hizmetleri poliçenizde AXA Assistance tarafından organize edilmektedir. Acil ve kaza durumlarında AXA ASSISTANCE merkezinin 0 850 250 99 99 numaralı Acil yardım telefonunu arayarak;

 • İsminizi, poliçe numaranızı, poliçe vadenizi
 • Bulunduğunuz yeri, ulaşılabileceğiniz telefon numaranızı
 • Probleminizi ve yardım talebinizi aktarmanız yeterlidir.

AXA ASSISTANCE merkezindeki ilgililer gereken yardımı sağlayacaktır.

Başka bir hastaneye transfer talebinizde ise; bizzat kendiniz ya da adınıza ilgili kişi;

 • İsim, adres ve bulunduğunuz hastanenin telefon numarasını
 • Tedavi eden doktorunuzun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.

Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz/ mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatsızlığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

Hayır. Sigorta ettiren istediği kişi/kişileri lehdar olarak tayin edebilir.

Evet. Kişi kendisi adına birden fazla poliçe yaptırma hakkına sahiptir.

Süre uzatım talepleri, "Süre Uzatım Talep Formu" ile işleme alınacak olup, poliçe bitiş tarihine süre olarak 6 aydan fazla kalan poliçelerin, süre uzatım talepleri kabul edilmeyecektir. Talep tarihi itibariyle poliçe bitiş tarihine 6 aydan az bir süre kalan poliçelerin süre uzatım talepleri, gerekli görüldüğü takdirde tıbbi tetkik yaptırılmak suretiyle değerlendirmeye alınabilecektir.

Dövize endeksli poliçelerde geri ödemeler, ödenen günkü T.C. Merkez bankası efektif satış kuru esas alınarak TL olarak ödenir.

Evet, elektronik posta adresinizi şirketimize bildirmeniz yeterli.